GDPR

INFORMACE
PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


Správce osobních údajů

MUDr. Alžběta Beranová,
HELIOS DENT s.r.o.

IČO:02246287

Sídlo firmy: Lažánky
53, Blansko 67801


Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Účel/y zpracování
  osobních údajů
Vaše
osobní údaje zpracováváme za účelem
 • poskytování
  zdravotních služeb • vykazování
  hrazených zdravotních služeb • vyúčtování
  nehrazených zdravotních služeb • sdělování
  údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám • organizace
  poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) • vedení
  evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a
  o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících
  daně a účetnictví


 1. Právní základ
  zpracování osobních údajů
Právním
základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených
v bodu II. je
 • splnění
  naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o
  zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon
  č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č.
  563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních
  z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) • splnění
  závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám
  poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena
  písemně)


 1. Příjemci osobních
  údajů
Příjemci
Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních
předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel
zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné
nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a §
65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše
popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli,
a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených
v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Vaše
osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 1. Doba zpracování
  osobních údajů
Osobní
údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po
dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely
uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou
zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně
po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.
 1. Práva subjektu údajů
Při
zpracování osobních údajů máte následující práva týkající
se ochrany svých osobních údajů:
 • právo
  požadovat od nás přístup k Vašim
  osobním údajům; • právo
  na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; • právo
  na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme
  Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a
  po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou
  jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy,
  jestliže

 • popíráte
  přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom
  mohli přesnost osobních údajů ověřit; • zpracování
  je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte
  místo toho o omezení jejich použití; • jestliže
  již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování,
  ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních
  nároků; • jestliže
  jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu
  VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro
  zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
  svobodami;

 • právo
  na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se
  vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným
  účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které
  o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např.
  ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; • právo
  na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše
  osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému
  správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému
  správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně
  těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě
  Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás
  vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve
  zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za
  zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních
  služeb nebo orgánu veřejné moci. • právo
  podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se
  domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k
  porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého
  obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě,
  kde došlo k údajnému porušení. V České republice je
  dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk.
  Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


 1. Právo vznést
  námitku proti zpracováníV případě, že Vaše
osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů
našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou
uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti
takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší
adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete,
budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen
tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 1. Povinné zpracování
  a povinnost poskytnout osobní údajeZpracování Vašich
osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je
zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může
znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž
může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení
života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho
zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování).